DZIECKO W RODZINIE

Wdrażanie dziecka do pełnienia ról rodzinnych traktuję jako jedno z ważniejszych zadań wychowawczych rodziny. Sposób pełnienia ról ro­dzinnych nie jest, wbrew pozorom, sprawą prywatną poszczególnych rodzin. Od najdawniejszych czasów społeczeństwo zawsze przejawiało duże zainte­resowanie rodziną jako podstawową komórką społeczną, toteż w każdym spo­łeczeństwie role rodzinne są odpowiednio uwzorowane, tj. utrwalone w obyczajach, a niektóre zachowania związane z tymi rolami są nawet sko- dyfikowane, np. prawa i obowiązki małżonków, obowiązki rodziców wobec dzieci i inne. Aby należycie pełnió role rodzinne, trzeba się ich na­uczyć. Najlepszą inststucją przygotowującą do życia rodzinnego jest, jak dotychczas, rodzina.

A. CATHARICA-PIELĘGNACJA

Można uprawiać przez cały rok w tym samym miejscu, raczej widnym (do półcienistego). Dobrze jest każdy pęd osobno przywiązać do nitek, tak aby pąki i kwiaty mogły obracać się do słońca. Rośliny silniejszych odmian moż­na prowadzić przy drutach, wokół których będą się owijały pędy. Podczas wege­tacji – od kwietnia do września lub paź­dziernika – podlewać obficie. W okresie spoczynku, który przypada między listo­padem a końcem lutego, nie zraszać, podlewać oszczędnie.Ze względu na silny wzrost długotrwałe kwitnienie „roślina ta wyma­ga obfitego nawożenia – raz na tydzień, w okresie od kwietnia do sierpnia.W czasie wegetacji trzeba przyci­nać zbyt długie pędy u odmian silnie ros­nących.

WYKORZYSTANIE METODY

Podstawowe pytanie co do możliwości wykorzystania metody hydroponicznej w domu dość dawno już zostało rozstrzygnięte; stwie­rdzono, że tą metodą mogą być uprawiane zasadniczo wszystkie rośliny pokojowe. Są jednak wśród nich i takie, które dzięki szcze­gólnym swoim właściwościom lepiej się w hydroponikach trzymają i rosną, są łatwiejsze do pielęgnowania i efektowniejsze niż inne. Przede wszystkim więc trzeba wybierać rośliny, które bez obawy o utratę ich pięknego wyglądu można trzymać przez cały rok w pomieszczeniu. Chciałabym tylko jeszcze wspomnieć, że w wielu krajach istnieją obecnie wielkie specjalistyczne zakłady ogrodnicze, gdzie w kulturach wodnych produkowane są rośliny najrozmaitszych gatunków, aż do momentu, w którym się stają pełnowartościowym towarem handlowym.

Remont domu – metamorfozy

Remontowanie swojego domu kojarzy się głównie, jako ciężka praca, która zdaje się nie mieć końca. Aby móc inaczej zaprezentować tę pracę, którą od czasu do czasu trzeba wykonać w celu odświeżenia wnętrz lepiej jest kupić się na wyborze kolorów i stylizacji meblowych, jakie są przecież idealnie przystosowane. Metamorfozy domu mogą być bardziej uwarunkowane zmiana stylu niż zmiana przykładowo koloru ścian. Biorąc pod uwagę wymianę mebli i dodatków dekoracyjnych można znacząco wpłynąć na charakter pomieszczenia. Czasami o wiele lepiej pozostaje uwarunkowany gruntowny remont, tak, aby móc przywrócić pomieszczeniu utracony blask i zmienić swoje nastawienie do starych przyzwyczajeń. Najważniejsze to być na czasie, aby jak najbardziej można było w pełni z tego korzystać. Metamorfoza domu może być uwarunkowana zupełną odmianą stylu. Przykładowo z staroświeckiej klasyki można uwzględnić nowoczesne proporcje kolorystyczne wedle prostych form. Dotyczyć może to także zmiany podłóg jak i mebli do pomieszczeń.

PRZEJAWIAJĄCE POSTAWY

Rodzice przejawiający postawę akceptacji okazują dziecku, że je ko­chają takim, jakie jest, ale nie jest to akceptacja bezkrytyczna. Po­przez bliski kontakt emocjonalny z dzieckiea starają się poznać jego zainteresowania i potrzeby, ale nte po tc, aby mu ulegać, lecz przede wszystkim po to, aby określić, jakie być powinno. Stawiając wymagania dziecku (dość często są to wymagania wysokie), dbają o to, aby było przekonane, że czynią to dla jego dobra, a przy tym nie narzucają dzie­cku takich zadań, których ono nie potrafi spełnić, np. nie żądają, aby miało same „piątki” w szkole. Stopień trudności zadań jest jednak spra­wą względną, jeśli weźmie’ się pod uwagę sposób wdrażania dziecka do ich wykonywania.

WIĘKSZOŚĆ DZIECI

Większość dzieci należy do bardzo dobrych uczniów w szkole, ale jest tu także sześcioro dzieci z grupy »H”. Tym ostatnio nie brak ani zdolności, ani warunków do dobrego spełniania obowiązków szkolnych, ale rozpieszczane przez rodziców nie potrafią zmobilizować się do nauki. Dzieci te, przy- . zwyczajone do pewnego koafortu psychicznego w rodzinie, również w szko-, le chciałyby być w centrum uwagi nauczycieli 1 kolegów; starają się więc imponować wiedzą oraz atrakcyjnymi przedmiotami, obyciem w szerokim świecie, itp., jednakże ich zachowanie zjednuje im jedynie grono obser­watorów, a nie bliskich kolegów. Dzieci te odczuwają swoją sytuację w klasie jako przykrą, ale nie rozumieją, dlaczego tak jest. Rodzice ra­czej nie orientują się szczegółowo w sytuacji społecznej dziecka na terenie klasy, uważają ją jako dobrą.

WSZYSTKIE RODZINY

Do tego typu zaliczono wszystkie rodziny, w których wystąpiła dezin­tegracja funkcjonalna, widoczna zarówno w działalności gospodarczej i opiekuńczo-zabezpieczającej. Jak też w stosunkach emocjonalnych. Pawody tego stanu rzeczy w. poszczególnych rodzinach są różne. Są przypadki, gdzie dom jest skrajnie zaniedbany: brudny, pozbawiony regularnych po­siłków i bardzo często pusty z powodu permanentnej nieobecności rodziców. Rodzice ci prowadzą bardzo nieregularny tryb życia: często porzucają.pracę, niektórzy trudnią się nielegalnym handlem, ulegają różnym nało­gom. W innych przypadkacn aom sprawia wrażenie „normalnego”.

WAŻNY POŚREDNIK

Ojcowie raczej nie zajmują się dzieckiem, a co najwyżej interweniują, gdy dzieje się coś złego. Ważnym pośrednikiem pomiędzy rodzicami i dzie­ckiem Jećt jakakolwiek rzecz, tzn. jakakolwiek rzeczowa nagroda. Nasta­wienie na zdobywanie rzeczy widoczne jest w ogólnym modelu życia tych rodzin. Ich codzienne zaabsorbowanie pracą tylko w nielicznych przypad­kach można tłumaczyć rozwiniętymi ambicjami zawodowymi, częściej zale­ży im bardziej na zdobywaniu środków materialnych. Tylko w Jednej rodzi­nie postawa taka jest uzasadniona trudną sytuacją materialną, natomiast w większości rodzin wynika ona z silnego dążenia do zdobywania towarów luksusowych. Zdobywane wartości materialne są atrakcyjne dla rodziców i    dla dzieci, i to w wystarczającym stopniu integruje rodzinę. W rodzi­nach tych nie obserwuje się konfliktów, ani też zażyłych więzi emocjo­nalnych.

CODZIENNY KONTAKT

Codzienny kontakt tych rodziców z dziećmi jest ograniczony do krótkich komunikatów o bieżących zdarzeniach i obo­wiązkach dziecka. Model życia rodzinnego w tym typie rodzin Jest w zna­cznym stopniu zróżnicowany i uzależniony od sytuacji materialnej rodzi­ny. W rodzinach bardziej zamożnych rodzice po znojnym tygodniu starają się zapewnić sobie i d2iecku atrakcyjny relaks sobotnio-niedzielny oraz wszelkie ferie szkolne. Przeważnie spędzają Je poza domem, w atrakcyj­nych miejscowościach w kraju lub za granicą. W rodzinach mniej zamoż­nych rodzice traktują swoją pracę .jako uciążliwą i męczącą, toteż, w do­mu szukają odprężenia i spokoju. Odpoczynek jest tu pojmowany dość spe­cyficznie. Rodzice nie wyodrębniają w ogóle czasu wolnego, a określenie to kojarzą raczej z lenistwem.