//////

PRZEJAWIAJĄCE POSTAWY

Rodzice przejawiający postawę akceptacji okazują dziecku, że je ko­chają takim, jakie jest, ale nie jest to akceptacja bezkrytyczna. Po­przez bliski kontakt emocjonalny z dzieckiea starają się poznać jego zainteresowania i potrzeby, ale nte po tc, aby mu ulegać, lecz przede wszystkim po to, aby określić, jakie być powinno. Stawiając wymagania dziecku (dość często są to wymagania wysokie), dbają o to, aby było przekonane, że czynią to dla jego dobra, a przy tym nie narzucają dzie­cku takich zadań, których ono nie potrafi spełnić, np. nie żądają, aby miało same „piątki” w szkole. Stopień trudności zadań jest jednak spra­wą względną, jeśli weźmie’ się pod uwagę sposób wdrażania dziecka do ich wykonywania.

WIĘKSZOŚĆ DZIECI

Większość dzieci należy do bardzo dobrych uczniów w szkole, ale jest tu także sześcioro dzieci z grupy »H”. Tym ostatnio nie brak ani zdolności, ani warunków do dobrego spełniania obowiązków szkolnych, ale rozpieszczane przez rodziców nie potrafią zmobilizować się do nauki. Dzieci te, przy- . zwyczajone do pewnego koafortu psychicznego w rodzinie, również w szko-, le chciałyby być w centrum uwagi nauczycieli 1 kolegów; starają się więc imponować wiedzą oraz atrakcyjnymi przedmiotami, obyciem w szerokim świecie, itp., jednakże ich zachowanie zjednuje im jedynie grono obser­watorów, a nie bliskich kolegów. Dzieci te odczuwają swoją sytuację w klasie jako przykrą, ale nie rozumieją, dlaczego tak jest. Rodzice ra­czej nie orientują się szczegółowo w sytuacji społecznej dziecka na terenie klasy, uważają ją jako dobrą.

WAŻNY POŚREDNIK

Ojcowie raczej nie zajmują się dzieckiem, a co najwyżej interweniują, gdy dzieje się coś złego. Ważnym pośrednikiem pomiędzy rodzicami i dzie­ckiem Jećt jakakolwiek rzecz, tzn. jakakolwiek rzeczowa nagroda. Nasta­wienie na zdobywanie rzeczy widoczne jest w ogólnym modelu życia tych rodzin. Ich codzienne zaabsorbowanie pracą tylko w nielicznych przypad­kach można tłumaczyć rozwiniętymi ambicjami zawodowymi, częściej zale­ży im bardziej na zdobywaniu środków materialnych. Tylko w Jednej rodzi­nie postawa taka jest uzasadniona trudną sytuacją materialną, natomiast w większości rodzin wynika ona z silnego dążenia do zdobywania towarów luksusowych. Zdobywane wartości materialne są atrakcyjne dla rodziców i    dla dzieci, i to w wystarczającym stopniu integruje rodzinę. W rodzi­nach tych nie obserwuje się konfliktów, ani też zażyłych więzi emocjo­nalnych.

TYP STOSUNKÓW

Ten typ stosun­ków w rodzinie jest na ogół satysfakcjonujący dla wszystkich jej człon­ków. Oprócz wspólnej pracy duże znaczenie ma też rekreacja w gronie ca­łej rodziny; jest ona dość często podejmowana ze względu na dzieci i z ich udziałem. Rodziny te cechuje także otwartość na kontakty towarzys­kie.Stosunki interpersonalne w rodzinie układają się na zasadzie wzajem­nego zaufania i zrozumienia, małżonków cechuje duża zbieżność poglądów opinii w różnych sprawach. Całokształt więzi rodzinnych sprzyja pro­cesowi socjalizacji dzieci, które w więziach tych uczestniczą. W więk­szości omawianej grupy rodzin rodzice poświęcają dużo czasu na działal­ność wychowawczą, a zwłaszcza na nadzorowanie obowiązków szkolnych dziec­ka.

BARDZO WIELE DZIECI

Bardzo wiele dzieci akcentu­je sprawy materialne, marzą o posiadaniu drogich przedmiotów i o dyrek­torskich stanowiskach. V wyobrażeniach tych dzieci o świecie przeważa fantazja, postęp techniczny wydaje się dla nich różdżką czarodziejską, cechują je postawy wybitnie konsumpcyjne. Charakteryzując wyniki wychowania w badanych rodzinach, zwracano uwagę przede wszystkim na te dyspozycje w osobowości dziecka, które w głównej mierze są kształtowane przez rodzinę i za które rodzina jest odpowiedzialna. Wymagania postawione dziecku .

DLA AUTORÓW

Dla autorów wypracowań „dzień pracy na swoim i dla siebie® najlepsze są te zawody, które umożliwiają osiąganie wysokich zarobków, a równo­cześnie pozwalają uniezależnić się od społecznego pracodawcy. Należą do nich takie zawody, jak: cukiernik, mechanik samochodowy, lekarz pro-, wadzący praktykę prywatną, taksówkarz, „ajent”, itp. Autorzy wypracowań chcieliby wykonywać swoją pracę rzetelnie, ale głównie dlatego, aby zapewnić sobie i rodzinie dostatnie życie, co w ich rozumieniu oznacza: zdobycie eleganckiego samochodu, spędzanie urlopu za granicą, wyposa­żenie domu w nowoczesne urządzenia techniczne, itp. W charakteryzowa­niu życia rodzinnego przewija się motyw równouprawnienia męża i żony, chociaż nieco inaczej na ten temat wypowiadają się chłopcy niż dziew­częta: chłopcy często podkreślają, że żona też będzie pracowała, zaś dziewczęta wid2ą siebie w roli pomagającej mężowi w prowadzeniu „firmy” oraz wychowującej dzieci.

LUDZIE NAUKI

Eteieci te na ogół widzą siebie w grupie ludzi nauki, podkreś­lają więc konieczność zdobywania wysokich kwalifikacji. Pracują nie tyl­ko dla siebie, ale także dla ludzkości, np. nad zwalczaniem chorób no­wotworowych, niszczeniem broni jądrowej, itp. Praca daje im wiele satys­fakcji, są w nią zaangażowani emocjonalnie, a wyraża się to a.in* w tym, że wątek dotyczący pracy rozbudowują bardzo obszernie, zapominając (napisać) o życiu osobistym i rodzinnym. Te dzieci, które podejmują wątek rodzinny, splatają go bardzo ładnie z wątkiem dotyczącym pracy zawodowej, w kręgu najbliższych osćb dzielą radość z zawodowych sukce­sów.

POJEMNIKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Obowiązuje podstawowa reguła: rośliny w pojemnikach z tworzyw sztucznych należy podlewać trzykrotnie mniejszą ilością wody niż rosnące w doniczkach glinianych. Poza tym trzeba umieć wykorzystać właściwości tych dwóch typów doniczek zależnie od potrzeb. Na przykład doniczki starego typu, o porowatych ścian­kach, powinno się przeznaczać dla tych roślin, dla których ich przepuszczalność ma duże znaczenie; Ponadto mogą całkowicie wykazać swoje zalety związane z przepuszczalnością wówczas, gdy umieszcza się je w wilgotnym podłożu na tzw. oknie kwiatowym. Niezależnie od materiału, z którego wytwarzane są pojemniki, do dziś wymagany jest otwór odpływowy, zwłaszcza w pojemnikach większych. Stanowi on najlepszy i najpewniejszy regulator wilgot­ności, chroni bowiem przed skutkami nadmiernego podlewania. Dzięki takiemu otworowi nadmiar wody przedostaje się na zewnątrz, nie tworząc w ciasnej doniczce bagna sprzyjającego gniciu.

URZĄDZANIE OKNA KWIATOWEGO

. Urządzenie takiego okna, łącznie z wszelkimi szczegółami, można dokładnie przedyskutować i zaplanować, spo­rządzając odpowiednie szkice i techniczne szczegółowe rysunki, przewidując wszystko z góry, aż do ostatniej śrubki i doskonale, fachowo dobranego zespołu roślin. Wszystkie te sprawy należą do obowiązków rzemieślnika budującego takie okno, do kierownictwa budowy i fachowego architekta wnętrz. Tam zaś, gdzie potrzebne są jeszcze pewne dodatkowe fachowe wiadomości, może przyjść z po­mocą i udzielić właściwej rady znający się na zakładaniu okien kwiatowych instruktor ogrodnictwa. Wprawdzie tego rodzaju fa­chowców nie ma wielu, jednak przy dobrych chęciach można takiego człowieka znaleźć poprzez odpowiednie organizacje ogrod­nicze. Jeżeli nawet jego zaangażowanie będzie drogo kosztować, to jednak uchroni przed znacznie większymi wydatkami w przyszłości, będącymi wynikiem często nie dających się naprawić błędów w przeprowadzonej inwestycji.

Remont domu – metamorfozy

Remontowanie swojego domu kojarzy się głównie, jako ciężka praca, która zdaje się nie mieć końca. Aby móc inaczej zaprezentować tę pracę, którą od czasu do czasu trzeba wykonać w celu odświeżenia wnętrz lepiej jest kupić się na wyborze kolorów i stylizacji meblowych, jakie są przecież idealnie przystosowane. Metamorfozy domu mogą być bardziej uwarunkowane zmiana stylu niż zmiana przykładowo koloru ścian. Biorąc pod uwagę wymianę mebli i dodatków dekoracyjnych można znacząco wpłynąć na charakter pomieszczenia. Czasami o wiele lepiej pozostaje uwarunkowany gruntowny remont, tak, aby móc przywrócić pomieszczeniu utracony blask i zmienić swoje nastawienie do starych przyzwyczajeń. Najważniejsze to być na czasie, aby jak najbardziej można było w pełni z tego korzystać. Metamorfoza domu może być uwarunkowana zupełną odmianą stylu. Przykładowo z staroświeckiej klasyki można uwzględnić nowoczesne proporcje kolorystyczne wedle prostych form. Dotyczyć może to także zmiany podłóg jak i mebli do pomieszczeń.

WSZYSTKIE RODZINY

Do tego typu zaliczono wszystkie rodziny, w których wystąpiła dezin­tegracja funkcjonalna, widoczna zarówno w działalności gospodarczej i opiekuńczo-zabezpieczającej. Jak też w stosunkach emocjonalnych. Pawody tego stanu rzeczy w. poszczególnych rodzinach są różne. Są przypadki, gdzie dom jest skrajnie zaniedbany: brudny, pozbawiony regularnych po­siłków i bardzo często pusty z powodu permanentnej nieobecności rodziców. Rodzice ci prowadzą bardzo nieregularny tryb życia: często porzucają.pracę, niektórzy trudnią się nielegalnym handlem, ulegają różnym nało­gom. W innych przypadkacn aom sprawia wrażenie „normalnego”.

CODZIENNY KONTAKT

Codzienny kontakt tych rodziców z dziećmi jest ograniczony do krótkich komunikatów o bieżących zdarzeniach i obo­wiązkach dziecka. Model życia rodzinnego w tym typie rodzin Jest w zna­cznym stopniu zróżnicowany i uzależniony od sytuacji materialnej rodzi­ny. W rodzinach bardziej zamożnych rodzice po znojnym tygodniu starają się zapewnić sobie i d2iecku atrakcyjny relaks sobotnio-niedzielny oraz wszelkie ferie szkolne. Przeważnie spędzają Je poza domem, w atrakcyj­nych miejscowościach w kraju lub za granicą. W rodzinach mniej zamoż­nych rodzice traktują swoją pracę .jako uciążliwą i męczącą, toteż, w do­mu szukają odprężenia i spokoju. Odpoczynek jest tu pojmowany dość spe­cyficznie. Rodzice nie wyodrębniają w ogóle czasu wolnego, a określenie to kojarzą raczej z lenistwem.