//////

PRZEJAWIAJĄCE POSTAWY

Rodzice przejawiający postawę akceptacji okazują dziecku, że je ko­chają takim, jakie jest, ale nie jest to akceptacja bezkrytyczna. Po­przez bliski kontakt emocjonalny z dzieckiea starają się poznać jego zainteresowania i potrzeby, ale nte po tc, aby mu ulegać, lecz przede wszystkim po to, aby określić, jakie być powinno. Stawiając wymagania dziecku (dość często są to wymagania wysokie), dbają o to, aby było przekonane, że czynią to dla jego dobra, a przy tym nie narzucają dzie­cku takich zadań, których ono nie potrafi spełnić, np. nie żądają, aby miało same „piątki” w szkole. Stopień trudności zadań jest jednak spra­wą względną, jeśli weźmie’ się pod uwagę sposób wdrażania dziecka do ich wykonywania.

WIĘKSZOŚĆ DZIECI

Większość dzieci należy do bardzo dobrych uczniów w szkole, ale jest tu także sześcioro dzieci z grupy »H”. Tym ostatnio nie brak ani zdolności, ani warunków do dobrego spełniania obowiązków szkolnych, ale rozpieszczane przez rodziców nie potrafią zmobilizować się do nauki. Dzieci te, przy- . zwyczajone do pewnego koafortu psychicznego w rodzinie, również w szko-, le chciałyby być w centrum uwagi nauczycieli 1 kolegów; starają się więc imponować wiedzą oraz atrakcyjnymi przedmiotami, obyciem w szerokim świecie, itp., jednakże ich zachowanie zjednuje im jedynie grono obser­watorów, a nie bliskich kolegów. Dzieci te odczuwają swoją sytuację w klasie jako przykrą, ale nie rozumieją, dlaczego tak jest. Rodzice ra­czej nie orientują się szczegółowo w sytuacji społecznej dziecka na terenie klasy, uważają ją jako dobrą.

WAŻNY POŚREDNIK

Ojcowie raczej nie zajmują się dzieckiem, a co najwyżej interweniują, gdy dzieje się coś złego. Ważnym pośrednikiem pomiędzy rodzicami i dzie­ckiem Jećt jakakolwiek rzecz, tzn. jakakolwiek rzeczowa nagroda. Nasta­wienie na zdobywanie rzeczy widoczne jest w ogólnym modelu życia tych rodzin. Ich codzienne zaabsorbowanie pracą tylko w nielicznych przypad­kach można tłumaczyć rozwiniętymi ambicjami zawodowymi, częściej zale­ży im bardziej na zdobywaniu środków materialnych. Tylko w Jednej rodzi­nie postawa taka jest uzasadniona trudną sytuacją materialną, natomiast w większości rodzin wynika ona z silnego dążenia do zdobywania towarów luksusowych. Zdobywane wartości materialne są atrakcyjne dla rodziców i    dla dzieci, i to w wystarczającym stopniu integruje rodzinę. W rodzi­nach tych nie obserwuje się konfliktów, ani też zażyłych więzi emocjo­nalnych.

TYP STOSUNKÓW

Ten typ stosun­ków w rodzinie jest na ogół satysfakcjonujący dla wszystkich jej człon­ków. Oprócz wspólnej pracy duże znaczenie ma też rekreacja w gronie ca­łej rodziny; jest ona dość często podejmowana ze względu na dzieci i z ich udziałem. Rodziny te cechuje także otwartość na kontakty towarzys­kie.Stosunki interpersonalne w rodzinie układają się na zasadzie wzajem­nego zaufania i zrozumienia, małżonków cechuje duża zbieżność poglądów opinii w różnych sprawach. Całokształt więzi rodzinnych sprzyja pro­cesowi socjalizacji dzieci, które w więziach tych uczestniczą. W więk­szości omawianej grupy rodzin rodzice poświęcają dużo czasu na działal­ność wychowawczą, a zwłaszcza na nadzorowanie obowiązków szkolnych dziec­ka.

BARDZO WIELE DZIECI

Bardzo wiele dzieci akcentu­je sprawy materialne, marzą o posiadaniu drogich przedmiotów i o dyrek­torskich stanowiskach. V wyobrażeniach tych dzieci o świecie przeważa fantazja, postęp techniczny wydaje się dla nich różdżką czarodziejską, cechują je postawy wybitnie konsumpcyjne. Charakteryzując wyniki wychowania w badanych rodzinach, zwracano uwagę przede wszystkim na te dyspozycje w osobowości dziecka, które w głównej mierze są kształtowane przez rodzinę i za które rodzina jest odpowiedzialna. Wymagania postawione dziecku .

DLA AUTORÓW

Dla autorów wypracowań „dzień pracy na swoim i dla siebie® najlepsze są te zawody, które umożliwiają osiąganie wysokich zarobków, a równo­cześnie pozwalają uniezależnić się od społecznego pracodawcy. Należą do nich takie zawody, jak: cukiernik, mechanik samochodowy, lekarz pro-, wadzący praktykę prywatną, taksówkarz, „ajent”, itp. Autorzy wypracowań chcieliby wykonywać swoją pracę rzetelnie, ale głównie dlatego, aby zapewnić sobie i rodzinie dostatnie życie, co w ich rozumieniu oznacza: zdobycie eleganckiego samochodu, spędzanie urlopu za granicą, wyposa­żenie domu w nowoczesne urządzenia techniczne, itp. W charakteryzowa­niu życia rodzinnego przewija się motyw równouprawnienia męża i żony, chociaż nieco inaczej na ten temat wypowiadają się chłopcy niż dziew­częta: chłopcy często podkreślają, że żona też będzie pracowała, zaś dziewczęta wid2ą siebie w roli pomagającej mężowi w prowadzeniu „firmy” oraz wychowującej dzieci.

POJEMNIKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Obowiązuje podstawowa reguła: rośliny w pojemnikach z tworzyw sztucznych należy podlewać trzykrotnie mniejszą ilością wody niż rosnące w doniczkach glinianych. Poza tym trzeba umieć wykorzystać właściwości tych dwóch typów doniczek zależnie od potrzeb. Na przykład doniczki starego typu, o porowatych ścian­kach, powinno się przeznaczać dla tych roślin, dla których ich przepuszczalność ma duże znaczenie; Ponadto mogą całkowicie wykazać swoje zalety związane z przepuszczalnością wówczas, gdy umieszcza się je w wilgotnym podłożu na tzw. oknie kwiatowym. Niezależnie od materiału, z którego wytwarzane są pojemniki, do dziś wymagany jest otwór odpływowy, zwłaszcza w pojemnikach większych. Stanowi on najlepszy i najpewniejszy regulator wilgot­ności, chroni bowiem przed skutkami nadmiernego podlewania. Dzięki takiemu otworowi nadmiar wody przedostaje się na zewnątrz, nie tworząc w ciasnej doniczce bagna sprzyjającego gniciu.

URZĄDZANIE OKNA KWIATOWEGO

. Urządzenie takiego okna, łącznie z wszelkimi szczegółami, można dokładnie przedyskutować i zaplanować, spo­rządzając odpowiednie szkice i techniczne szczegółowe rysunki, przewidując wszystko z góry, aż do ostatniej śrubki i doskonale, fachowo dobranego zespołu roślin. Wszystkie te sprawy należą do obowiązków rzemieślnika budującego takie okno, do kierownictwa budowy i fachowego architekta wnętrz. Tam zaś, gdzie potrzebne są jeszcze pewne dodatkowe fachowe wiadomości, może przyjść z po­mocą i udzielić właściwej rady znający się na zakładaniu okien kwiatowych instruktor ogrodnictwa. Wprawdzie tego rodzaju fa­chowców nie ma wielu, jednak przy dobrych chęciach można takiego człowieka znaleźć poprzez odpowiednie organizacje ogrod­nicze. Jeżeli nawet jego zaangażowanie będzie drogo kosztować, to jednak uchroni przed znacznie większymi wydatkami w przyszłości, będącymi wynikiem często nie dających się naprawić błędów w przeprowadzonej inwestycji.

Remont domu – metamorfozy

Remontowanie swojego domu kojarzy się głównie, jako ciężka praca, która zdaje się nie mieć końca. Aby móc inaczej zaprezentować tę pracę, którą od czasu do czasu trzeba wykonać w celu odświeżenia wnętrz lepiej jest kupić się na wyborze kolorów i stylizacji meblowych, jakie są przecież idealnie przystosowane. Metamorfozy domu mogą być bardziej uwarunkowane zmiana stylu niż zmiana przykładowo koloru ścian. Biorąc pod uwagę wymianę mebli i dodatków dekoracyjnych można znacząco wpłynąć na charakter pomieszczenia. Czasami o wiele lepiej pozostaje uwarunkowany gruntowny remont, tak, aby móc przywrócić pomieszczeniu utracony blask i zmienić swoje nastawienie do starych przyzwyczajeń. Najważniejsze to być na czasie, aby jak najbardziej można było w pełni z tego korzystać. Metamorfoza domu może być uwarunkowana zupełną odmianą stylu. Przykładowo z staroświeckiej klasyki można uwzględnić nowoczesne proporcje kolorystyczne wedle prostych form. Dotyczyć może to także zmiany podłóg jak i mebli do pomieszczeń.

Kupno mieszkania – koszty

Kupno mieszkania pozostaje uwarunkowane bardzo różnymi kosztami. Czasami dotyczy to przede wszystkim metrażu. W innym wypadku można spodziewać się zwiększonych kosztów na podstawie lokalizacji bloku, w którym znajduje się nasze wymarzone mieszkanie. Naturalne, że niekiedy trzeba się nieco bardziej postarać, aby dosięgnąć tych marzeń. Kupno mieszkania to kwestia kilkuset tysięcy złotych. Często kawalerki są najtańsze, ale oczywiście, jeśli są one gdzieś na uboczu. Czasami w dużym mieście kupno kawalerki może równoważyć się z kwestią kupna mieszkania dwupokojowego czy nawet trzypokojowego w niewielkim miasteczku, wiosce na uboczu. Jak widać ceny mogą być zmienne. Zależy to także od konkretnej wyceny. Kupując mieszkanie od kogoś można spodziewać się albo wyższych albo niższych cen z uwagi na stan używalności i tego, co zostało już zrobione w takim mieszkaniu. Koszty warto wyliczać biorąc pod uwagę także wyposażenie. Często lepiej jest na nowo zbudować swoje gniazdo i domowe ciepło na podstawie mebli, dekoracji.

WSZYSTKIE RODZINY

Do tego typu zaliczono wszystkie rodziny, w których wystąpiła dezin­tegracja funkcjonalna, widoczna zarówno w działalności gospodarczej i opiekuńczo-zabezpieczającej. Jak też w stosunkach emocjonalnych. Pawody tego stanu rzeczy w. poszczególnych rodzinach są różne. Są przypadki, gdzie dom jest skrajnie zaniedbany: brudny, pozbawiony regularnych po­siłków i bardzo często pusty z powodu permanentnej nieobecności rodziców. Rodzice ci prowadzą bardzo nieregularny tryb życia: często porzucają.pracę, niektórzy trudnią się nielegalnym handlem, ulegają różnym nało­gom. W innych przypadkacn aom sprawia wrażenie „normalnego”.

CODZIENNY KONTAKT

Codzienny kontakt tych rodziców z dziećmi jest ograniczony do krótkich komunikatów o bieżących zdarzeniach i obo­wiązkach dziecka. Model życia rodzinnego w tym typie rodzin Jest w zna­cznym stopniu zróżnicowany i uzależniony od sytuacji materialnej rodzi­ny. W rodzinach bardziej zamożnych rodzice po znojnym tygodniu starają się zapewnić sobie i d2iecku atrakcyjny relaks sobotnio-niedzielny oraz wszelkie ferie szkolne. Przeważnie spędzają Je poza domem, w atrakcyj­nych miejscowościach w kraju lub za granicą. W rodzinach mniej zamoż­nych rodzice traktują swoją pracę .jako uciążliwą i męczącą, toteż, w do­mu szukają odprężenia i spokoju. Odpoczynek jest tu pojmowany dość spe­cyficznie. Rodzice nie wyodrębniają w ogóle czasu wolnego, a określenie to kojarzą raczej z lenistwem.